Java Runtime Environment 6.0 Update 1 -1.6.0 (build 1.6.0_01-b199)

ອອກອັບເດດມາເລື່ອຍໆ ສຳຫລັບ Java 2 Platform Standard Edition (J2SE)
ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ: http://java.sun.com/javase/6/webnotes/runtime.html
Download: jre-6u1-windows-i586.exe | Mirror

Source: 9Down

FlashGet v1.80 beta 3

ລົງຂ່າວຊ້າຫນ້ອຍຫນຶ່ງ ແຕ່ດີກວ່າບໍ່ລົງ : P

ອອກມາຕິດໆ ກັນເລີຍສຳຫລັບ FlashGet v1.80 beta, ສອງສາມມື້ກ່ອນກໍ່ຫາໂຫລດ beta 2 ມາມື້ນີ້ກໍ່ເຫັນມາໃຫມ່ອີກແລ້ວ ເປັນ beta 3

FlashGet ເປັນໂປຣແກຣມຊ່ວຍດາວໂຫລດທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຢ່າງກວ້າງຂວາງ ມີຄວາມສາມາດຫລາກຫລາຍ ຕາມໂຄສະນາເພິ່ນວ່າຈະຊ່ວຍໃຫ້ການດາວໂຫລດໄວຂຶ້ນ 100%-500%!!
ສຳຫລັບຄວາມປ່ຽນແປງໃນ version ນີ້ກໍ່ມີດັ່ງນີ້:

– ຕັ້ງຄ່າ “Close search toolbar” ເປັນຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ
– ແກ້ໄຂ bug “Check the Downloaded BT File Completely”
– ແກ້ໄຂ bugs ອື່ນໆ

ດາວໂຫລດ

Source: 9Down

vLite | Vista Lite


ອັນເນື່ອງມາຈາກວ່າ Windows Vista ລະບົບປະຕິບັດການໃຫມ່ຈາກ Microsoft ນັ້ນ ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າ ກິນກຳລັງຂອງເຄື່ອງແບບສຸດຍອດ—-ດດດ ແລະນັ້ນເອງ ທີ່ຫລາຍໆ ຄົນທີ່ລົງ Windows Vista ໄປນັ້ນ ຈຳເປັນຕ້ອງປັບແຕ່ງຕັດຕໍ່ເອົາຫລາຍໆ ຢ່າງທີ່ບໍ່ຈຳເປັນອອກໄປເສຍ ແລະ vLite ຄືຕົວເລືອກສຳຫລັບງານນີ້.

ດາວໂຫລດ: vLite v0.6 beta
ເບີ່ງ: ເວັບໄຊທ໌ vLite

Source: Neowin.net