Pagebar v1.3.1a

ຕັ້ງແຕ່ນີ້ຕໍ່ໄປ ຈະເລີ້ມຂຽນກ່ຽວກັບປລັກອິນສຳຫລັບ WordPress ມື້ລະໜ້ອຍ ໆ ເພື່ອອາດຈະເປັນປະໂຫຍດແດ່ບໍ່ຫລາຍກໍ່ໜ້ອຍ ເຊິ່ງກໍ່ຫວັງວ່າ ຈະມີຜູ້ສົນໃຈ 😉

Pagebar v1.3.1a ເປັນປລັກອິນເພື່ອເພີ່ມແທບສຳຫລັບໄປຫນ້າຕ່າງ ໆ ທີ່ຢູ່ໃນບລັອກ ເພາະວ່າ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ໃນ WordPress ນັ້ນ ເມື່ອເຮົາມີຫລາຍ ໆ ຫນ້າແລ້ວ ຈະມີລິງກ໌ໄປຫນ້າກ່ອນຫນ້ານີ້ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ບໍ່ສາມາດເລືອກໄດ້ວ່າຈະໄປໜ້າທີ່ເທົ່າໃດ ດັງນັ້ນ ຈຶ່ງມີປລັກອິນ Pagebar v1.3.1a ທີ່ວ່ານີ້ ໂດຍທີ່ເມື່ອເຮົາເປີດໃຊ້ງານແລ້ວ ກໍ່ຈະມີລັກສະນະດັ່ງໃນພາບ

Continue reading Pagebar v1.3.1a