ເບິ່ງ Windows 7 pre-beta

ໃນງານ Professional Developers Conference ຫຼື PDC2008 ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ່ 27 ເຖິງ 30 ຕຸລາ ປີ 2008 ນີ້ ທາງ Microsoft ໄດ້ນຳສະເໜີຮູບຫ່າງໜ້າຕາຂອງ Windows ເວີຊັນໜ້າທີ່ກຳລັງຢູ່ໃນລະຫວ່າງການພັດທະນາ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ UI ຕ່າງ ໆ ຂອງ Windows 7 pre-beta ຍັງຄົງຮູບຮ່າງຄ້າຍ ໆ Windows Vista ຢູ່ ຍົກເວັ້ນໃນສ່ວນຂອງ Task bar ແລະ ຕາມຈຸດຕ່າງ ໆ ເຊັ່ນ Explorer ແລະ Control Panel ຂອງ Windows ທີ່ໄດ້ມີການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງ ໃຫ້ເປັນໄປໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.

ສຳລັບໂປຣແກຣມຕ່າງ ໆ ທີ່ຢູ່ໃນ Windows ເຊັ່ນ Wordpad ແລະ Paint ກໍ່ໄດ້ມີການນຳລະບົບ UI ແບບ “Ribbon” ທີ່ໃຊ້ໃນ Microsoft Office 2007 ມາໃຊ້ນຳແລ້ວ.

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມພ້ອມພາບປະກອບ ເບິ່ງໄດ້ທີ່ ZDNet blog