Opera v9.2 build 8732

ອ່າ… Web browser ຕົວນ້ອຍແຕ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສາມາດ ອອກ build ໃຫມ່ປະຈຳອາທິດນີ້ ມີແກ້ໄຂບັ໊ກທີ່ເຮັດໃຫ້ໂປຣແກຣມຄ້າງ ເມື່ອສັ່ງພິມ, ສົ່ງອີເມລ ແລະລຶບ active web panel. ສ່ວນຫນ້າຈໍເລີ້ມຕົ້ນເມື່ອ ເປີດໂປຣແກຣມ ກໍ່ຈະມີການປ່ຽນແປງພໍສົມຄວນ ແລະມີແກ້ໄຂບັ໊ກເລັກ ໆ ນ້ອຍ ໆ ຈາກເວີຊັນກ່ອນຫນ້ານີ້