Microsoft Office Compatibility Pack for Word, Excel, and PowerPoint 2007 File Formats

ເນື່ອງຈາກວ່າ Microsoft Office 2007 ນັ້ນໄດ້ມີຮູບແບບນາມສະກຸນໄຟລ໌ເປັນແບບໃຫມ່ ທີ່ເປັນເຫດໃຫ້ໂປຣແກຣມ Office ເວີຊັນເກົ່າບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເປີດໄດ້ ເຊິ່ງສ້າງບັນຫາໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ເປັນອັນຍິ່ງ ຈົນສຸດທ້າຍທາງ Microsoft ກໍ່ໄດ້ອອກ Compatibility Pack ອອກມາໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ Microsoft Office ທີ່ຕ່ຳກວ່າເວີຊັນ 2007 ນັ້ນ ສາມາດເປີດໄຟລ໌ທີ່ບັນທຶກມາຈາກ Microsoft Office 2007 ໄດ້

ໂດຍ Compatibility Pack ນີ້ຈະຮອງຮັບການເປີດ, ແກ້ໄຂ, ບັນທຶກ ໄຟລ໌ໃນໂປຣແກຣມ Word, Excel, ແລະ PowerPoint 2007

ທີ່ມາ – GHacks.net