Mac4Lin | ແປງໂສມ​ Linux ໃຫ້ກາຍເປັນ Mac OS X

Mac4Lin ເປັນຊຸດໂປຣແກຣມທີ່ຈະປ່ຽນຫນ້າຕາຂອງ Linux ບໍ່ວ່າຈະເປັນ Ubuntu, Debian, Red Hat, ຯລຯ ໃຫ້ເປັນຫນ້າຕາແບບຂອງ Mac OS X (ຕົວ Leopard ເລີຍ) ເຊິ່ງຕອນນີ້ກຳລັງຢູ່ໃນລະຫວ່າງການພັດທະນາຢູ່ ແລະໄດ້ອອກເວີຊັນ 0.2 ມາແລ້ວ ສາມາດດາວໂຫລດໄດ້ຈາກເວບໂຄງການເລີຍ

Mac4Lin