Goggles Flight Sim v0.94

ອອກຈະແປກແຫວກແນວແດ່ສຳຫລັບອັນນີ້ ເລື່ອງມັນມີຢູ່ວ່າ ເວັບໄຊທ໌ Goggles ເຂົາເປີດໃຫ້ບໍລິການບິນ ບິນຟຣີທົ່ວໂລກ ຜ່ານ Google Maps… (-_-)” ໂດຍ Goggles ຈະໃຊ້ Flash ອອກແບບ ສັ້ນໆ ກໍ່ຄືຫລິ້ນໃນ Flash ຫັ້ນແຫລ່ະ ເຮົາຈະສາມາດເລືອກໄດ້ ວ່າຈະບິນຈາກຈຸດໃດຫາຈຸດໃດ ເມື່ອເລືອກແລ້ວ ມັນກໍ່ຈະໂຫລດຂໍ້ມູນແຜນທີ່ ພໍໂຫລດແລ້ວ ເຮົາກໍ່ຈະໄດ້ບິນຟຣີລ່ະ!! ໃຜສົນໃຈກໍ່ເຂົ້າໄປໄດ້ທີ່ Goggles

ທີ່ມາ – GoogleSystem