FileZilla 3.1.0

ຫລັງຈາກທີ່ FileZilla ອອກເວີຊັນ 3.0.x ມາຫລາຍເດືອນ ຕອນນີ້ສາຍການພັດທະນາໃນເວີຊັນ 3.1.x ກໍ່ອອກມາແລ້ວ ເຊິ່ງໃນເວີຊັນນີ້ກໍ່ຍັງຄົງສືບຕໍ່ແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດຕ່າງ ໆ ຈາກເວີຊັນກ່ອນໃຫ້ດີຂຶ້ນ

ສຳຫລັບທ່ານທີ່ຍັງບໍ່ຮູ້ FileZilla ເປັນໂປຣແກຣມປະເພດ FTP Client ທີ່ເປັນ OpenSource ທີ່ມີຄວາມສາມາດຮອບດ້ານ ຮອງຮັບທັງ FTP, FTPS ແລະ SFTP ມີໃຫ້ໃຊ້ທັງໃນ Windows ແລະ Linux OS