Comodo Free Firewall 2.4

ຫາກຊ່ວງນີ້ກຳລັງຊອກຫາ Firewall ດີໆ ໄວ້ໃຊ້ສ່ວນຕົວ ຂໍແນະນຳ Comodo Free Firewall 2.4 ໂປຣແກຣມ Firewall ຫນ້າໃຊ້ງານອີກຕົວຫນຶ່ງໃນພື້ນພິພົບຂອງຟຣີນີ້ ສາມາດຮັບມືໄດ້ດີກັບພວກ Trojan viruses, malicious software ທັງຫລາຍ ສຳຫລັບຕົວໂປຣແກຣມກໍ່ຈະມີ features ມາດຕະຖານຂອງ Firewall ທົ່ວໄປ ມີລະບົບແຈ້ງເຕືອນເມື່ອພົບສິ່ງຜິດປົກກະຕິ ມີ UI ທີ່ສວຍງາມ ງ່າຍຕໍ່ງານໃຊ້ງານ ມີລະບົບ Real time traffic monitoring ແລະສາມາດອັບເດທຕົວ ໂປຣແກຣມໄດ້ອັດຕະໂນມັດ ທີ່ສຳຄັນ Comodo Firewall Pro ເປັນ Freeware ສາມາດໃຊ້ງານ ໄດ້ຟຣີຕະຫລອດຊີບ

ອ່ານລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ແລະດາວໂຫລດໄດ້ຈາກ personalfirewall.comodo.com