Trailer: Final Fantasy XIII versus

ເປັນ Trailer ຕັ້ງແຕ່ຕອນງານ E3 ແຕ່ວ່າ ຫາກໍ່ມີໃຫ້ດາວໂຫລດ, ພາກນີ້ລົງໃຫ້ PS3 ແຕ່ບໍ່ຮູ້ປີໃດຟ້າໃດຊິໄດ້ຫລິ້ນ : P

*ພະເອກພາກນີ້ຂີ້ເກັກອີຫລີ

ດາວໂຫລດ

Source: all4game, gconsole