Long time boot in Ubuntu Gutsy

ມີເລື່ອງມາເລົ່າສູ່ກັນຟັງກ່ຽວກັບ Ubuntu 7.10 ລະຫັດ Gutsy ຮູ້ສຶກວ່າ release ນີ້ຈະມີບັນຫາຫລາຍພໍສົມຄວນ ທັງເລື່ອງພາສາໄທໃນ OpenOffice ເລື່ອງເຮັດໃຫ້ Harddisk ອາຍຸສັ້ນ ແລະກໍ່ຍັງມີເລື່ອງເວລາໃນການເຂົ້າສູ່ລະບົບທີ່ໃຊ້ເວລາດົນກວ່າປົກກະຕິອີກ

ຕອນເຊົ້ານີ້ໄດ້ມີໂອກາດລົງ Ubuntu Gutsy ໃນ Acer Aspire 5052 ເຊິ່ງກໍ່ຄາດຫວັງໄວ້ວ່າ Gutsy ຈະສາມາດສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໄດ້ດີກວ່າ Feisty Fawn ແຕ່ກໍ່ບໍ່ເປັນເຊັ່ນນັ້ນເລີຍ ນອກຈາກຈະຍັງພົບບັນຫາກ່ຽວກັບ Drivers ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂອງ Wireless LAN, Bluetooth, Card reader, VGA ແລ້ວ ກໍ່ຍັງພົບວ່າ Gutsy ມີບັນຫາໃນການ boot ເຂົ້າລະບົບທີ່ກິນເວລາດົນກວ່າປົກກະຕິອີກ ເຊິ່ງທຳອິດກໍ່ຄິດວ່າອາດຈະເປັນທີ່ RAM ເພາະຫາກໍ່ປ່ຽນ RAM ເມື່ອສອງສາມມື້ທີ່ຜ່ານມາ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ແມ່ນອີກ ພໍດີໄດ້ໄປຜ່ານບລັອກຂອງທ່ານ bact’ ກໍ່ພົບວ່າບັນຫານີ້ເປັນບັ໊ກໃນ Ubuntu 7.10 ອີກໂຕຫນຶ່ງເລີຍ

ໃນບລັອກດັງກ່າວຂຽນໄວ້ວ່າສາມາດຫລຸດເວລາໂຫລດຈາກ 3 ນາທີເຫລືອພຽງ 40 ວິນາທີໄດ້ໂດຍການແກ້ທີ່ /etc/initramfs-tools/modules ໃຫ້ເພີ່ມຄຳສັ່ງສາມແຖວເຂົ້າໄປຄື

vga16fb
fbcon
vesafb

ແລະໄຟລ໌ /etc/modprobe.d/blacklist-framebuffer ໃຫ້ໃສ່ # ຫນ້າຄຳສັ່ງສອງຄຳສັ່ງຄື

blacklist vesafb
blacklist vga16fb

ຈາກນັ້ນກໍ່ຣັນຄຳສັ່ງ sudo update-initramfs -u ແລ້ວ restart ຮອບຫນຶ່ງກໍ່ເປັນອັນເສັດສິ້ນພິທີ

ທີ່ມາ – bact’

edit: ຫາກວິທີຂ້າງຕົ້ນໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຜົນ ໃຫ້ລອງແກ້ໄຂ usplash ໃຫ້ມີຂະຫນາດກົງກັບຂະຫນາດຫນ້າຈໍທີ່ໃຊ້ ໂດຍໃຊ້ຄຳສັ່ງ sudo gedit /etc/usplash.conf  ແລ້ວແກ້ຂະຫນາດຂອງ xres=xxxx ແລະ yres=xxxx ໃຫ້ເທົ່າກັບຂະຫນາດຫນ້າຈໍທີ່ໃຊ້ຈາກນັ້ນກໍ່ບັນທຶກແລ້ວຣັນຄຳສັ່ງ sudo update-usplash-theme usplash-theme-ubuntu

ທີ່ມາ – UbuntuClub Forum