Silent Hill… Arcades!

Silent Hillພາກໃຫມ່ຂອງເກມສະຫຍອງຂວັນ ທີ່ອາດຈະບໍ່ສະຫຍອງຂວັນອີກຕໍ່ໄປ ເມື່ອ Konami ຈະສ້າງ Silent Hill ລົງເຄື່ອງເກມ Arcade ຫລືທີ່ບ້ານເຮົາເອີ້ນກັນວ່າ “ເກມຕູ້” ໂດຍຈາກພາບ ຈະເຫັນວ່າ ຕົວເກມຈະປ່ຽນຮູບແບບຈາກແນວ Adventure ມາເປັນ Shooting ເຂົ້າໃຈວ່າ ອາດຈະຄ້າຍໆກັບ Gun Survival ຫລື the House of the Dead ປະມານນັ້ນ

ສຳຫລັບລາຍລະອຽດຂອງພາກໃຫມ່ ຍັງບໍ່ທັນຖືກເປີດເຜີຍແຕ່ຢ່າງໃດ ຄິດວ່າ ອີກຈັກຫນ່ອຍ ຄົງຈະມີຂໍ້ມູນທະຍອຍອອກມາ

Silent Hill ເປັນເກມແນວ Adventure ທີ່ມີຈຸດເດັ່ນ ທີ່ເນື້ອຫາຂ້ອນຂ້າງຊັບຊ້ອນ (ແລະຊັບສົນ) ຂອງຕົວເກມ ໂດຍເກມນີ້ມີອອກມາ ຄັ້ງທຳອິດສຳຫລັບ Sony’s PlayStation ແລະ ພາກສອງ ພາກສາມ ພາກສີ່ ສຳຫລັບ PlayStation 2 ກັບ ພາກ Original ລົງໃຫ້ເຄື່ອງ PSP ແລະນອກຈາກນັ້ນ ຍັງເຄີຍຖືກສ້າງເປັນຫນັງອີກ

ທີ່ມາ – 1Up