Compare ໃນ Google Analytics

ຮູ້ສຶກວ່າຫາກໍ່ເຫັນ ມັນເປັນການປຽບທຽບລະຫວ່າງສອງຢ່າງ ເຊັ່ນ Visitor ກັບ Pageview ເປັນຕົ້ນ

analytics1.png

ເຊິ່ງ feature ນີ້ຈະປະກົດຢູ່ໃນ Dashboard ຂອງ Google Analytics ເລີຍ ເຮັດໃຫ້ Webmaster ສະດວກຍິ່ງຂຶ້ນໃນການກວດສອບ ແລະປຽບທຽບຜູ້ຄົນຊົມເວັບໄຊຕ໌ຂອງຕົນ