DriverBackup!

DriverBackup! ເປັນໂປຣແກຣມສຳລັບສຳຮອງຂໍ້ມູນ Drivers ເພື່ອ restore ໄດ້ໃນພາຍຫຼັງໃນກໍລະນີທີ່ລົງ Windows ໃໝ່. ສາມາດເກັບຂໍ້ມູນ backup ໄວ້ໃນ CD ຫຼື DVD ກໍ່ໄດ້ ທີ່ສຳຄັນເປັນ OpenSource ສາມາດນຳໄປໃຊ້ໄດ້ຟຣີ

ອ່ານລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມແລະດາວໂຫລດໄດ້ທີ່ DriverBackup! Project Page