ບໍ່ໄດ້ອັບເດດອີກດົນ

ຊ່ວງນີ້ມີພາລະກິດຫລາຍ ຄົງຈະບໍ່ໄດ້ເຂົ້າມາປານໃດ ຈຶ່ງແຈ້ງໃຫ້ຊາບໂດຍທົ່ວເຖິງກັນ  undecided

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

7 thoughts on “ບໍ່ໄດ້ອັບເດດອີກດົນ”

  1. Hey there, it seems you have problem with your menu In order to fix that, you can set width for .menu (in css) to 700px or 800px. It should fix the problem..Let me know if you had problem with this theme..Thanks for using my theme.

  2. Yeah! Thank you so much! I’ve tried to edit the css at the day I got this theme, but I seems not to work.

    Thanks for the advice. 😀

    BTW, your theme is rock! Keep the good job!

  3. I didn’t make the font size entirely global. If you want to change the font size of the posts you may change it in “.entry” in the css. Let me know which part you are working on.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.